InformatieAlgemene voorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pure Massages en een cliënt waarop Pure Massages deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

Inspanning Pure Massages

Pure Massages zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Pure Massages verleent geen medische behandelingen. Bij medische klachten dient u met uw behandeld arts of specialist te overleggen alvorens een massagebehandeling te ondergaan. Pure Massages kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële en/of immateriële schade als gevolg van de behandelingen. Cliënt mag van Pure Massages verwachten dat hygiëne belangrijk is. Pure Massages verwacht dat ook van de cliënt. Pure Massages heeft het recht een behandeling te annuleren indien er naar het oordeel van Pure Massages geen sprake is van een hygiënische situatie bij de cliënt. Restitutie van de kosten vindt dan niet plaats. Is er sprake van medische klachten, bent u in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt u medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient u dit door te geven. U bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van uzelf.

Contra indicaties

Contra indicaties zijn redenen waarom iemand niet (absolute) of gedeeltelijk (relatieve) niet gemasseerd mag worden, tenzij er toestemming is van de behandelende arts en/of specialist. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of specialist. Om er zeker van te zijn dat u geheel/gedeeltelijk gemasseerd mag worden zal, vooraf aan elke massage, een korte intake afgenomen worden. Let wel, indien de masseur niet volledig of verkeerd ingelicht wordt kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en of letsel ten gevolge van een door ons uitgevoerde massage. Contra indicaties: koorts, griep, ziekten waarbij er sprake is van verhoogde stofwisseling, besmettelijke huidziekten, infectieziekten, ernstige vaat ziekten, psoriasis, kanker, trombose, gebruik van antidepressiva, antibiotica, ontstekingsremmers, extreme vermoeidheid en uitputting en (voorgenomen) zwangerschap, open wonden, ontstekingen, traumatische aandoeningen en spataderen. Uiteraard is elke vorm van massage bij gebruik van alcohol en drugs uitgesloten. Zie ook de pagina contra indicaties

Pure Massages verleent geen erotische massages en/of sensuele (be)handelingen. Bij ongewenst contact wordt de behandeling acuut afgebroken en direct aangifte gedaan bij de politie.

Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pure Massages het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Pure Massages de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan Pure Massages de afspraak annuleren. Pure Massages moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Betaling

Pure Massages vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon, op facebook en de website www.pure-massages.nl. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

Contra indicaties

De cadeaubon is niet inwisselbaar voor contant geld. Wij accepteren alleen originele cadeaubonnen (geen kopieën) en zijn niet verantwoordelijk voor verloren cadeaubonnen en kunnen deze derhalve niet vergoeden.

Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Pure Massages vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan wij aangeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Pure Massages neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op een klantenkaart. Pure Massages behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet AVG. Hiervoor heeft Pure Massages een privacy beleid opgesteld.

Geheimhouding

Pure Massages is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de specialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

Pure Massages is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de specialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergieën van producten, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.